STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 

:: Roboty publiczne

Roboty publiczne oznacza to zatrudnienie bezrobotnego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty - z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków

Do wykonywania robót publicznych mogą być kierowani bezrobotni, dla których ustalono II profil pomocy, w tym::

  • bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej

Organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych, przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia, każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli organizator robót publicznych zatrudniał bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy,
  • wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli organizator robót publicznych będzie zatrudniał skierowanych bezrobotnych do 12 miesięcy, jeżeli refundacje obejmuje koszty poniesione na co drugi miesiąc zatrudnienia.


Pracodawca, który zatrudnił w/w bezrobotnych przysługuje refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca, który naruszył warunki umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres trwania robót publicznych ma obowiązek zwrotu uzyskanych refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanych refundacji od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Regulacje prawne dotyczące robót publicznych:

  1. Art. 51 i art. 56, 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2013 r. poz. 674)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwiec 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U z 2014r. poz. 864).

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 13
  • telefonicznie: (044)724-68-64,(044)724-62-82 w. 43
  • e-mail:

Do pobrania:

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych
Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznych

    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl