STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 

:: Roboty publiczne

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków

Do wykonywania robót publicznych mogą być kierowani:

 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia.
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni,
 • bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych, przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia, każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli organizator robót publicznych zatrudniał bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy,
 • wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, jeżeli organizator robót publicznych będzie zatrudniał skierowanych bezrobotnych do 12 miesięcy, jeżeli refundacje obejmuje koszty poniesione na co drugi miesiąc zatrudnienia.


Dodatkowo, bezrobotni mogą być skierowani na zasadach dotyczących robót publicznych do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Do wykonywania tych prac mogą być kierowani:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • długotrwale bezrobotni, lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

Skierowanie powinno dotyczyć w szczególności bezrobotnych zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów.

Pracodawcy, który zatrudnił w/w bezrobotnych przysługuje refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia


Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 13
 • telefonicznie: (044)724-68-64,(044)724-62-82 w. 43
 • e-mail:

Do pobrania:

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych
Wniosek o refundację cześci kosztów wynagrodzenia w ramach robót publicznych

    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl