STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 

:: Status bezrobotnego

Status bezrobotnego ma osoba, która:

 1. nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;
 2. nie wykonuje innej pracy zarobkowej, tzn. nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;
 3. jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:
  • w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,
  • w połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia,
 4. nie uczy się w szkole w systemie dziennym;
 5. ukończyła 18 lal,
 6. nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna;
 7. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 8. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. I). Nr 16, póz. 93, z późn. zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z. tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 9. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.
 10. nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników ;
 11. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
 12. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 13. nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego;
 14. nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 15. nie pobiera, po ustaniu zatrudnienia, świadczenia szkoleniowego;
 16. zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) - PUP lub - gdy nie jest w ogóle zameldowana - w PUP, na którego obszarze działania przebywa.

Bezrobotny traci status, gdy:

 1. nie spełnia warunków określonych w pkt. II niniejszej informacji;
 2. otrzymała pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo z Funduszu Pracy otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 3. otrzymała jednorazowo środki z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych, na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 4. rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny;
 5. odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie, lub odmówiła poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres: 120- w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni - drugiej, 270 dni - trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 6. nie stawiła się w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (pozbawienie statusu bezrobotnego na okres odpowiednio: 120 dni - I niestawiennictwa;, 180 dni- II niestawiennictwa;, 270 dni - III niestawiennictwa; i kolejnego - od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy (art. 33 ust. 3 i 4 pkt. 4 ustawy). ;
 7. nie stawiła się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 8. złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
 9. z własnej inicjatywy przerwała staż, szkolenie lub wykonywanie prac społecznie użytecznych. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres: 120- w przypadku pierwszego przerwania, 180 dni - drugiego, 270 dni - trzeciego i każdego kolejnego przerwania;
 10. po skierowaniu, nie podjęła szkolenie, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres:
  • 120 - w przypadku pierwszego skierowania,
  • 180 dni - drugiego,
  • 270 dni - trzeciego i każdego kolejnego skierowania;
 11. pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 12. nie przedstawi zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach ()zaświadczenie ZUS ZLA);
 13. z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 6 miesięcy
    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl