STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 

:: Stypendium dla podejmujących naukę

 1. Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych ( tj. nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu ) , który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych , będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej ,albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych , Starosta , na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku , o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki
 2. Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
 3. Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej , uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.
 4. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę , potwierdzające kontynuowanie nauki.
 5. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki
  . Przepis art.73 ust.5 stosuje się odpowiednio ( tj. bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej , pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w okresie 14 dni od dnia ustania powyższego , posiada prawo do zasiłku (-odpowiednio : stypendium) na czas skrócony o okres pobierania zasiłku(-odpowiednio: stypendium) przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy o których mowa w ust.4 ( tj. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dla dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek , oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o którym mowa w art.75 ust.1-3)
 6. Osobie, której starosta przyznał stypendium, o którym mowa w pkt.1 ,przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt.1, od ostatniego dnia miesiąca , w którym podjęła zatrudnienie w trakcie nauki.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.182 ze zm. ), za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 22
 • telefonicznie: (044)724-68-64,(044)724-62-82 w. 44

Do pobrania:

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o przyznanie stypendium dla podejmujących naukę

    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl