STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 

:: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności, bezrobotnemu może przyznać Powiatowy Urząd Pracy, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności w wysokości nie wyższej niż 6-krotne przeciętne wynagrodzenie.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane bezrobotnym którym określono II profil pomocy, bądź w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.

Wysokość dotacji w PUP Tomaszów Maz. wynosi 19.000 zł.

W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Wymagane zabezpieczenie - 2 poręczycieli, których dochód wynosi nie mniej niż 1.900,- brutto.

Osoba bezrobotna ubiegająca się o środki na podjęcie działalności gospodarczej:

 • nie mogła prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • nie mogła być karana w ciągu ostatnich 2 lat za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • nie mogła otrzymać z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie mogła odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych.

Po otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej osoba bezrobotna ma obowiązek:

 • udokumentować wydatkowanie przyznanych środków zgodnie z umową
 • prowadzić działalność przez okres 12 miesięcy
 • w wymaganym okresie prowadzenia działalności gospodarczej osoba nie może podjąć zatrudnienia

Do wniosku dołącza się:

 1. Kserokopie aktu własności lokalu, umowy najmu lokalu, umowy dzierżawy, decyzji lokalizacyjnej, zgody właściciela.
 2. „Przyrzeczenia koncesji” (dot. działalności gospodarczej wymagającej koncesji).
 3. Oświadczenie wnioskodawcy.
 4. Oświadczenie współmałżonka.
 5. Zaświadczenia o otrzymanych przez poręczycieli wynagrodzeniach.
 6. Inne załączniki uzgodnione z dyrektorem PUP.
Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć do wglądu.


->> KLASYFIKACJA PKD 2007 <<-

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 12
 • telefonicznie: (044)724-68-64,(044)724-62-82 w. 23,43
 • e-mail:

Do pobrania:

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - projekt suKURS
Proszę wypełnić również "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" - do pobrania poniżej.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Druk zmiany specyfikacji zakupów
Zasady Przyznawania z funduszu pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl