STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 

:: Dodatek Aktywizacyjny

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

 • w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy bezrobotny podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  - w tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku dla bezrobotnych - od dnia złożenia wniosku, przez okres w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek (w momencie podjęcia pracy).
 • Bezrobotny z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (tj. świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych).
  - w tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku dla bezrobotnych - od dnia złożenia wniosku, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek (w momencie podjęcia pracy).

Dodatek aktywizacyjny: przyznaje Starosta od dnia złożenia wniosku, po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej. Wypłacany jest z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez tut. urząd.

Kwotę dodatku aktywizacyjnego za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

Osoba otrzymująca dodatek aktywizacyjny jest zobowiązana:

 • niezwłocznie poinformować urząd pracy o zaprzestaniu pracy lub innego zatrudnienia, jeżeli nastąpi to przed terminem upływu prawa do jego pobierania,
 • co miesiąc dostarczać zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przepracowanie poprzedniego miesiąca (okresu) oraz wysokości osiaganego wynagrodzenia, zaświadczenie to można również przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Maz.
 • w przypadku osób skierowanych do pracy przez tut. Urząd Pracy w zaświadczeniu należy uwzględnić wynagrodzenie brutto.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

 • skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1;
 • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
 • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 2
 • telefonicznie: (044)724-68-64,(044)724-62-82 w. 30

Do pobrania:

NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl