STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 
zamknij


PRACODAWCO!

Potrzebujesz pracownika? Zgłoś się do nas!
Profesjonalnie i bezpłatnie wybierzemy Ci odpowiednich kandydatów.
Pobierz i wypełnij formularz oferty pracy,
a następnie przekaż go do pokoju nr 22 lub prześlij:


Formularz znajduje się tutaj

Z uwagi na wyczerpanie limitu środków z Funduszu Pracy na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej informujemy, że od dnia 27.02.2015 roku wnioski nie będą wydawane.


Od dnia 25.02.2015 roku rozpoczynamy nabór wniosków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Wnioski i szczegółowe informacje w zakładce Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


Z uwagi na wyczerpanie limitu środków z Funduszu Pracy na staż informujemy, że od dnia 17.02.2015 roku wnioski o zorganizowanie stażu nie będą wydawane i przyjmowane.


Od dnia 02.02.2015 roku rozpoczynamy nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

 1. Staże
  • Organizowane będą dla osób bezrobotnych którym ustalono II profil pomocy.
  • Okres trwania umowy do 6 miesięcy ( 3 m-ce w przypadku staży organizowanych na stanowiskach niewymagających długiego okresu nabywania przez bezrobotnego umiejętności praktycznych np. sprzedawca, pracownik gospodarczy, sprzątaczka, telemarketer).
  • wymagana efektywność zatrudnieniowa co najmniej 3 miesiące na umowę o pracę lub w przypadku innego sposobu zatrudnienia z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości obowiązującego wynagrodzenia minimalnego.
 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Udzielane będą dla osób bezrobotnych, którym ustalono II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.
  • Planowana kwota dotacji do 19 000 zł.
 3. Wyposażenie lub doposażenia stanowisk pracy
  • Refundowane będą miejsca pracy dla osób bezrobotnych dla których ustalono II profil pomocy.
  • Planowana kwota refundacji do 19 000 zł.
 4. Prace interwencyjne
  • Poziom refundacji - kwota 800 zł + skł. na ubezpieczenie społeczne,
  • Okres refundacji - 6 m-cy,
  • Okres zatrudnienia - 9 m-cy , po okresie zatrudnienia wymagana jest efektywność zatrudnieniowa na okres min. 3 m-cy.
 5. Bon na zasiedlenie
  • Udzielane osobom do 30 roku życia, którym ustalono II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.
  • Kwota bonu do 7 400 zł.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na ograniczone środki Funduszu Pracy, w 2015 roku nie będą refundowane koszty dojazdu na staż.  
 
 

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ INTERNET

Od dnia 27 maja 2013 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299) umożliwiające elektroniczną rejestrację osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

Aby dokonać rejestracji elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz., należy kliknąć na poniższy link: 

http://www.praca.gov.pl/

Instrukcja znajduje się na stronie:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/index.html

Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:

1. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - możliwa jedynie w przypadku gdy dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. W trakcie procesu elektronicznej rejestracji należy dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji (nie ma konieczności przedłożenia oryginałów dokumentów w siedzibie urzędu). Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie. Wizyta u pośrednika pracy dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa do zasiłku w ciągu 30 dni od zarejestrowania.

2. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - ten rodzaj rejestracji nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Po wprowadzeniu danych system wyznacza termin stawiennictwa w tutejszym Urzędzie, który jest nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych.. Dokumenty wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia oświadczenia.

Nie dokonuje się rejestracji osób, które nie zgłoszą się punktualnie na wyznaczoną godzinę. 

Godziny pracy Urzędu

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Przyjmowanie klientów

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00


Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych informacji, że oferowane przez instytucję szkolenia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

efs

    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl