STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 
zamknij


PRACODAWCO!

Potrzebujesz pracownika? Zgłoś się do nas!
Profesjonalnie i bezpłatnie wybierzemy Ci odpowiednich kandydatów.
Pobierz i wypełnij formularz oferty pracy,
a następnie przekaż go do pokoju nr 22 lub prześlij:


Formularz znajduje się tutaj

Od dnia 02.02.2015 roku rozpoczynamy nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:

 1. Staże
  • Organizowane będą dla osób bezrobotnych którym ustalono II profil pomocy.
  • Okres trwania umowy do 6 miesięcy ( 3 m-ce w przypadku staży organizowanych na stanowiskach niewymagających długiego okresu nabywania przez bezrobotnego umiejętności praktycznych np. sprzedawca, pracownik gospodarczy, sprzątaczka, telemarketer).
  • wymagana efektywność zatrudnieniowa co najmniej 3 miesiące na umowę o pracę lub w przypadku innego sposobu zatrudnienia z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości obowiązującego wynagrodzenia minimalnego.
 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Udzielane będą dla osób bezrobotnych, którym ustalono II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.
  • Planowana kwota dotacji do 19 000 zł.
 3. Wyposażenie lub doposażenia stanowisk pracy
  • Refundowane będą miejsca pracy dla osób bezrobotnych dla których ustalono II profil pomocy.
  • Planowana kwota refundacji do 19 000 zł.
 4. Prace interwencyjne
  • Poziom refundacji - kwota 800 zł + skł. na ubezpieczenie społeczne,
  • Okres refundacji - 6 m-cy,
  • Okres zatrudnienia - 9 m-cy , po okresie zatrudnienia wymagana jest efektywność zatrudnieniowa na okres min. 3 m-cy.
 5. Bon na zasiedlenie
  • Udzielane osobom do 30 roku życia, którym ustalono II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.
  • Kwota bonu do 7 400 zł.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na ograniczone środki Funduszu Pracy, w 2015 roku nie będą refundowane koszty dojazdu na staż.  
 
 

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ INTERNET

Od dnia 27 maja 2013 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299) umożliwiające elektroniczną rejestrację osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy.

Aby dokonać rejestracji elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz., należy kliknąć na poniższy link: 

http://www.praca.gov.pl/

Instrukcja znajduje się na stronie:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/index.html

Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:

1. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - możliwa jedynie w przypadku gdy dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. W trakcie procesu elektronicznej rejestracji należy dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji (nie ma konieczności przedłożenia oryginałów dokumentów w siedzibie urzędu). Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie. Wizyta u pośrednika pracy dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa do zasiłku w ciągu 30 dni od zarejestrowania.

2. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - ten rodzaj rejestracji nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Po wprowadzeniu danych system wyznacza termin stawiennictwa w tutejszym Urzędzie, który jest nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych.. Dokumenty wymagane do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia oświadczenia.

Nie dokonuje się rejestracji osób, które nie zgłoszą się punktualnie na wyznaczoną godzinę. 

Godziny pracy Urzędu

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Przyjmowanie klientów

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00


Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje szkoleniowe w swoich ofertach szkoleniowych informacji, że oferowane przez instytucję szkolenia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

efs

    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl